• American 1936-03 1310 visits American 1936-03
 • Argosy 1969-09 2232 visits Argosy 1969-09
 • Black Mask 1936-01 2297 visits Black Mask 1936-01
 • Black Mask 1937-02 2377 visits Black Mask 1937-02
 • Black Mask 1938-06 1997 visits Black Mask 1938-06
 • Black Mask 1939-10 2275 visits Black Mask 1939-10
 • Black Mask 1946-01 2320 visits Black Mask 1946-01
 • Black Mask 1946-03 2446 visits Black Mask 1946-03
 • Black Mask 1946-09 2447 visits Black Mask 1946-09
 • Black Mask 1947-01 2673 visits Black Mask 1947-01
 • Black Mask 1948-07 2916 visits Black Mask 1948-07
 • Black Mask 1949-03 4113 visits Black Mask 1949-03
 • Black Mask 1950-01 2958 visits Black Mask 1950-01
 • Campbell's Tomato Soup -1922B 1120 visits Campbell's Tomato Soup -1922B
 • Collier's 1915-08-07 1739 visits Collier's 1915-08-07
 • Crack Detective 1946-07 2180 visits Crack Detective 1946-07
 • Crack Detective 1949-05 4712 visits Crack Detective 1949-05
 • Dime Detective 1933-09-01 2506 visits Dime Detective 1933-09-01
 • Judge 1929-11-16 1544 visits Judge 1929-11-16
 • Liberty 1937-04-17 1450 visits Liberty 1937-04-17
 • Startling Detective Adventures 1932-03 2805 visits Startling Detective Adventures 1932-03
 • Thrilling Mystery 1935-12 5407 visits Thrilling Mystery 1935-12
 • True Detective Mysteries 1932-01 2835 visits True Detective Mysteries 1932-01
 • True Story 1936-12 1943 visits True Story 1936-12
 • Wild West Weekly 1942-01-17 1634 visits Wild West Weekly 1942-01-17